اشخاص حقوقی

نام شرکت :

نام مدیرعامل :

شماره و تاریخ ثبت :

کد اقتصادی :

تعداد پرسنل فنی :

تعداد پرسنل دفتری :

امکانات شامل (انبار ، کارگاه ، ابزار کار) :

اشخاص حقیقی

نام و نام خانوادگی :

محل تولد :

تاریخ تولد :

کد ملی :

سابقه فعالیت کاری :

نوع تخصص :

امکانات شامل (انبار ، کارگاه ، ابزار کار) :

اطلاعات تماس

تلفن تماس :

فکس :

پست الکترونیک :

نشانی پستی :

شرح درخواست :

عضویت در خبرنامه پرشیا در