دانشگاه ها و آموزشگاه ها

پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی-آزمایشگاه مرکزی واحد تهران شمال

دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران

دانشکده فنی دانشگاه آزاد تهران شمال

مجتمع آموزشی بین المللی حکیم

مدرسه سفارت آلمان