بیمارستان ها و مراکز درمانی

بیمارستان ها و مراکز درمانی

همۀ شما این تجربه را داشتهاید که با دستهای پر پشت در ایستادهاید و مجبور شدهاید همه چیز را زمین بگذارید تا کلید را از کیفتان در بیاورید و در ورودی را باز کنید. یا اینکه در ماشین نشستهاید و مطمئن نیستید که آیا وقتی از خانه بیرون آمدهاید در را خوب بستهاید یا نه. مجموعۀ در ورودی GEZE در ورودی شما را به راه‌حل دسترسی هوشمند؛ یعنی راه‌حلی خودکار، مبتنی بر نیازها و آمادۀ ادغام دیجیتال تبدیل می‌کند.

بستۀ در ورودی GEZE راه‌حلی بدون مانع برای درهای ورودی خصوصی ساختمان‌ خانه‌ها و آپارتمان‌ها است. کاربران و مهندسان نصب از راه‌حل اندازه‌دار که طبق نیاز می‌توان آن را تنظیم کرد و همگی از یک منبع به دست می‌آیند بهره‌مند می‌شوند. با ترکیب تسمۀ در چرخان خودکار مانند تسمۀ ائی‌سی‌ترن اینساید، سیستم کنترل دسترسی، مانند راه‌حل اثر انگشت و سیستم قفل چندگانه، راه‌حل دسترسی راحت، امن و با صرفه‌جویی در انرژی ایجاد شده است، که اتصال خانۀ هوشمند نمونهای از آن است.

مجموعۀ در ورودی GEZE؛ همه چیز برگرفته از یک منبع

در آرامبند اکتیواستاپ GEZE میتواند سرعت در را بهآرامی کم کند و آن را بیصدا ببندد؛ یعنی کوبیدن در، گیر کردن انگشتان لای در و کوبیده شدن در به دیوار و مبلمان منزل دیگر به گذشته‌ها پیوستهاند. فرقی نمیکند در را کمی فشار دهید یا آن را محکم هل دهید، آرامبند فشار وارده شده بر در را به شکلی مطمئن و ایمن بین 25 و 65 درجه دریافت میکند و میبندد.

اکتیواستاپ GEZE هنگام باز کردن در هم از شما پشتیبانی میکند، زیرا سیستم در را به صورت مستقل و ایمن تا موقعیت باز نگه داشتن، که میتوان آن را شخصاً بین 60 تا 140 درجه تنظیم کرد، حرکت میدهد. یعنی در نمیتواند به دیوار و مبلمان آسیب بزند. اکتیواستاپ GEZE در را در زمان مناسب متوقف میکند و آن را به صورت ایمن در موقعیت مورد نیاز نگه میدارد.

از اصل بستن آرام در هنگام بستن درها استفاده میشود؛ به لطف آرامبند فعال، در از حدود 25 درجه متوقف میشود. سپس بدون صدا و به صورت خودکار بسته میشود. اکتیواستاپ GEZE نه تنها مانع از کوبیده شدن در میشود، بلکه از آسیب رسیدن به در و گیر کردن انگشتان بین در هم جلوگیری میکند.

طرح اکتیواستاپ GEZE؛ راحتی درهای جدید

راهحلهای GEZE به تقسیمبندی و طراحی محوطههای مختلف در خانههای خصوصی کمک میکنند. مثلاً، دیوار جداکنندۀ شیشهای را میتوان بین آشپزخانه یا اتاق نشیمن قرار دارد. بو از آشپزخانه منتقل نمیشود، اما نور و جوّ بین دو اتاق در جریان است. میتوان گفت دیوار نه تنها اتاقها را از هم سوا میکند، بلکه آنها را به هم متصل هم میکند. GEZE در سیستم درهای کشویی لوولان سیستم اندازهدار انعطافپذیری برای نصب سقف و دیوار ارائه میکند که برای طیف گستردهای از کاربردهای مختلف زیبایی و شفافیت دارند. لوولان با ظاهر براق و حرکت آرام خود هنگام باز کردن و بستن بر فعالیتهای روزمره تأثیر میگذارد.

به علاوه، GEZE پرلان را به عنوان سیستم غلطک کشویی برای درهای چندفنره و کشویی همزمان ارائه میکند. پرلان با طراحی براق و باکیفیت خود بر زیبایی هر اتاقی می‌افزاید. میتوان آن را با درهای شیشه‌ای، چوبی، پلاستیکی و فلزی ترکیب کرد. پرلان کمکتان میکند درهای کشویی را بهآرامی باز کنید و حتی با استفادۀ مستمر هم مقاومتش را از دست نمیدهد.

دیوارهای جداکننده، دیوارهای جداکنندۀ شیشهای و درهای کشویی